Lastminute NO: Cheap airfares

Søk

KONTRAKTSMESSIGEBETINGELSER OG PERSONVERNSERKLÆRING

Velkommentil no.lastminute.com, en tjeneste levert av BravoNext SA("BravoNext") som gir brukeren tilgang til og informasjon om reiser,flyselskap og andre turisttjenester. Du kan søke etter flybilletter,sammenligne og bestille reisen direkte på siden fra alle de størsteflyselskapene på markedet. BravoNext er et sveitsisk foretak (foretaksnummer :CHE -115.704.228), med hovedkontor i Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso,Sveits.

Iden samme avtalen blir behandling av kredittkortkjøp for tjenester og varer somer kjøpt på dette nettstedet levert av BravoNexts morselskap. Dette blir utførtav lastminute.com NV (en nederlandsk enhet med bedriftsnummer: 34267347) påvegne av BravoNext.

Nårdu kjøper en tjeneste hos BravoNext, blir du tilbudt reiseforsikring fra EuropAssistance SA (børsnotert som Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB).BravoNext samarbeider med dette forsikringsselskapet som en del av entredje-parts forsikringskontrakt og betaler kostnadene som følger.

EAIBer ansvarlige for alle feil, uaktsomhet eller ukorrekt informasjon som blirlevert i relasjon deres tjenester.

Viber deg vennligst lese nøye gjennom og akseptere følgende vilkår og betingelser(V&B) som regulerer tjenestene ("Tjenesten") som BravoNext tilbyrpå dens URL www.no.lastminute.com ("Hjemmesiden"). BravoNext forbeholder seg retten til å gjøreendringer i V&B uten varsling om dette skulle være nødvendig i tilfelletdet forekommer forandringer i markedsforholdene, forandringer i lover og reglereller i tilfellet risikofaktoren endres med hensyn til BravoNext'sprovisjonsmuligheter for Tjenestene på Hjemmesiden. En oppdatert versjon avV&B vil alltid være tilgjengelig på hjemmesiden  https://no.lastminute.com/no/info/general-conditions.html. Hvis duønsker full utnyttelse av Tjenestene og være konstant oppdatert omreisenyheter, flyreiser, lavprisbilletter og andre reisetilbud, og samtidigbruke vår søkemotor for å søke, sammenligne og bestille flybilletter, må duregistrere deg og oppgi fullstendige og korrekte personlige opplysninger.

Vennligstbemerk til at tilgang til og vanlig bruk av nettsidens tjenester krever at duaksepterer V&B.

1.Registrering

Forå registrere deg for Tjenesten, må brukeren ("Brukeren") fullføreregistreringsprosedyren som er tilgjengelig på Hjemmesiden og motta depersonlige påloggingsinformasjonene.

Brukerenerkjenner og garanterer at all personlig informasjon som oppgis underregistreringsprosedyren er oppdatert, komplett, korrekt og sann. Brukeren påtarseg ansvaret å komunisere til BravoNext alle eventuelle endringer i henhold tilpersonlige opplysninger i god tid.

Brukerenautoriserer BravoNext til å kunne verifisere om dine personlige data og andreinformasjoner som blir oppgitt er riktige og tar på seg ansvaret å sammarbeidemed BravoNext om en slik sjekk skulle oppstå.

Isluttfasen av registreringsprosedyren kommer Brukeren til å mottapåloggingsinformasjonene bestående av en Bruker ID og et hemmelig Passord sombrukeren er ansvarlig for å konservere disse, samt aktivitetene som blir utførtved bruken av disse.

Skullebrukeren oppdage uautorisert bruk av hans påloggingsinformasjoner og/ellerandre konfidensialitetsbrudd, må brukeren umiddelbart kommunisere dette tilBravoNext ved å skrive til: abuse_all@lastminute.com. .

Brukerenerkjenner at for å få tilgang til Tjenestene er hans autentisering utelukkendekoblet til verifiseringen av hans Bruker ID og Passord. Brukeren er ansvarligfor eventuelle skader eller ubehageligheter påført BravoNext og tredjeparterved bruk, tap, misbruk, og/eller konfidensialitetbrudd av brukernavn ogpassord. Alle operasjoner som blir utført gjennom brukerens Bruker ID og Passordvil bli knyttet til brukeren. Brukeren erkjenner også at BravoNext kan brukesom bevis, alle operasjonene utført av brukeren som kan spores i IT systemeneog prosedyrene som anvendes BravoNext for å regulere tilgangen til Hjemmesidenog for å levere Tjenestene.

2. Beskrivelse av tjenesten

Etterregistreringen er fullført vil Brukeren kunne dra fullt nytte av alleBravoNext's tjenester, som inkluderer informasjon, oppdateringer og nyheter omreiser, flyreiser, lavprisreiser og tilbud fra de største flyselskapene påmarkedet. Du kan også bruke BravoNext’s søkemotor for å lete etter billetter ogtilbud fra flyselskapene og sammenligne disse. Det vil også bli satt tildisposisjon en lisensiert web-applikasjon som tillater Brukeren å bestille ogkjøpe billettene direkte på hjemmesiden uten behov for tilkobling tilflyselskapenes hjemmesider.

3. Bruk av hjemmesiden - Kjøpsordre

Brukerenkan besøke hjemmesiden og bruke dens funksjoner bare som privatperson, ikke tilkommersielt bruk. Når brukeren anvender søkemotoren, bestiller billetter ellerfullfører en kjøpsordre, erkjenner han/hun at det er for personlige men.

Nårbrukeren søker, bestiller eller betaler en tjeneste anvender han/hunweb-applikasjonen med en ikke-eksklusiv og midlertidig lisens for den tiden dettar å fullføre operasjonen. Denne applikasjonen tillater brukeren å prosessere,enkelt og direkte, hans/hennes forespørsler uten å måtte tilkobletjenesteleverandørens hjemmeside for tjenesten brukeren er interessert i.

Brukerenhar ikke lov til å endre, resirkulere, kopiere, distribuere, transmittere,reprodusere, publisere, gi eller bruke lisens til, derivere jobber elleroppgaver, overføre eller selge, eller på noen måte opprette noen som helst formfor kommersiell bruk som ikke er av personlig natur fra informasjoner, nyheter,innhold, software og systemer, eller produkter tilgjengelig for brukeren påHjemmesiden eller under bruk av den kjøpte tjenesten.

Forå få tilgang til tjenestene på Hjemmesiden, må Brukeren ha eninternettforbindelse, som han/hun må skaffe seg på egen bekostning fra enpålitelig leverandør. BravoNext er ikke ansvarlig for noen skader, direkteeller indirekte, ved bruk av egen internettforbindelse.

4. Adferdsregler

Brukerenpåtar seg å bruke Hjemmesiden, dens funksjoner og Tjenester for lovlige formålog i henhold til foreliggende V&B. I særdeleshet forplikter brukeren segtil verken å sende eller spre meldinger med ulovlige, ærekrenkende, vulgære,uanstendige, støtende eller forstyrrende innhold på Nettsiden og densTjenester, samt unnlate å bruke Nettstedet og dens Tjenester til å utførehandlinger som fører til skade på BravoNext's omdømme eller andre former forskader og tap mot BravoNext.

Videreforplikter brukeren seg til ikke å sende reklamemateriell, uønskede og / elleruoppfordret kommunikasjon som kan forstyrre funksjonaliteten og / eller bruk avnettstedet for tredjeparter.

5. Opphavsrett

Brukerenerkjenner at all informasjon, data, programvare, innhold, musikk, lyder,fotografier og bilder, video og annet innhold på nettsiden("Innholdet") eies eksklusivt av BravoNext og deres lisensinnehavere.

Medunntak av bruken av applikasjonen nevnt i paragraf 3, har brukeren imidlertidingen rettigheter til Innholdet og / eller Nettsiden, den eneste rett brukerenhar er å bruke nettstedet i henhold til disse V&B.

Brukerenhar rett til å skrive ut og / eller laste ned innhold (inkludert T & C) mebkun for personlig bruk.

6. Hyperlenketil andre nettsider

Nettstedetinneholder hypertekst lenker til andre nettressurser fra kommersielle partnereav BravoNext og/eller andre tredjeparter. Publisering av hypertekst-linker pånettstedet er gjort for informasjonsformål og som en referanse for Brukerne oginnebærer ingen bekreftelse eller godkjenning fra BravoNext. Videre harBravoNext ikke kontroll over innholdet, informasjon, tjenester og / ellerprodukter som tilbys av disse nettstedene. BravoNext skal ikke være ansvarligfor sannferdighet, nøyaktighet og oppdatering av informasjon publisert ieksterne linker. Brukeren vet at bruk av slike nettsteder vil bli gjort påhans/hennes egen risiko.

Publiseringenav hypertekst lenker og/eller en andre internett ressurser på Nettsideninnebærer ikke noen form for kommersiell forening og / eller tilknytning mellomBravoNext og de som administrerer disse nettsidene.

7. Regler for personvern og personvernserklæring for behandling av personlige data

Informasjonom hvordan vi behandler personinformasjon og hvordan informasjonskapsler brukespå webområdet, finner man i https://no.lastminute.com/info/privacy/bravonext.html våre.

8. Lovvalgog eksklusiv jurisdiksjon

Vilkårene& Betingelsene og forholdet mellom brukeren og BravoNext er regulert, iforhold til gjeldende normer, under sveitsisk lov. I den grad det er tillattetter gjeldende internasjonale normer og avtaler, er partene enige om atuenigheter som måtte oppstå mellom dem i forhold til Vilkår & Betingelser,vil løses under den eksklusive jurisdiksjonen til domstolen ved BravoNext’shovedkvarter. BravoNext forholder seg også retten til å saksøke brukeren forandomstolen ved vedkommenes bopel.

Velg land:

Mobilapp: