Europeisk lov om digitale tjenester

Denne siden inneholder informasjon som er relevant for EUs lov om digitale tjenester (Europaparlaments og rådets forordning (EU) 2022/2065 av 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og endring av direktiv 2000/31/EF) (DSA).

Hva er det?

Loven om digitale tjenester (DSA) er en EU-lovgivning som innfører et nytt rammeverk som gjelder for nettbaserte plattformer og som gir bedre beskyttelse for forbrukere og bedriftsbrukere («Tjenestemottakere») mot farlig gods og ulovlig innhold som spres på nettet. Et slikt rammeverk inkluderer mekanismer for brukere til å flagge ulovlig innhold og for plattformer til å fjerne slikt innhold eller begrense tilgangen til det ved å gi en begrunnelse for beslutninger om innholdsmoderering.

Når trer DSA i kraft?

Reglene som gjelder for nettbaserte plattformer begynner å gjelde fra 17. februar 2024.

Utpekt kontaktpunkt

I henhold til artikkel 11 og 12 i DSA har lastminute.com group utpekt et kontaktpunkt for medlemsstatens myndigheter, Europakommisjonen, Det europeiske styret for digitale tjenester og mottakere av tjenesten for driftsformål knyttet til  DSA-kravene samt for andre unionsrettslige handlinger. 

Varslings- og handlingsportal

I henhold til artikkel 16 i DSA kan regjeringsrepresentanter, betrodde flaggere og tjenestemottakerne bruke varslings- og handlingsportalen til å sende inn meldinger om ulovlig innhold på nettstedet vårt.

Internt klagebehandlingssystem

Tjenestemottakerne har rett til å klage på beslutningen om innholdets ulovlighet eller uforenlighet med vilkårene som de mener påvirker dem negativt (for eksempel beslutningen om å fjerne, deaktivere, suspendere eller avslutte en brukers tilgang til informasjon, tjenester eller konto). Spesielt dersom du har sendt inn en melding i henhold til artikkel 16 i DSA gjennom varslings- og handlingsportalen, mottatt en melding om beslutningen og har bekymringer angående utfallet, kan du sende inn en klage. 

I henhold til artikkel 21 i DSA har tjenestemottakere dessuten rett til å henvende seg til et utenomrettslig tvisteløsningsorgan for å løse tvister knyttet til beslutninger tatt av oss. Tjenestemottakere kan henvende seg til disse utenomrettslige tvisteløsningsorganene med klager som ikke har kunnet løses ved hjelp av interne mekanismer for klagebehandling. Tjenestemottakere kan også ta klagen direkte til organet uten å gå gjennom den interne mekanismen for klagebehandling først. En liste over sertifiserte utenomrettslige tvisteløsningsorganer i medlemsstatene finner du på denne lenke.

Vær oppmerksom på at det er mulig å kontakte oss via kanalene som er beskrevet ovenfor på følgende språk: engelsk, italiensk, fransk, spansk og tysk.

DSAs årsrapport om åpenhet 

I henhold til artikkel 15 i DSA og dens forpliktelse til åpenhet, gir lastminute.com group en årlig rapport om innholdsmodereringsaktiviteten som er utført i løpet av året. Denne rapporten inneholder informasjon om moderasjonsinitiativet inkludert informasjon om ulovlig innhold, bruk av automatiserte verktøy, opplæringstiltak og klager mottatt under systemer for klagebehandling.

Se DSAs årsrapport om åpenhet (første årsrapport tilgjengelig innen desember 2024)

Informasjon om gjennomsnittlig månedlig antall tjenestemottakere i EU

I samsvar med artikkel 24(2) i DSA inkluderer tjenestemottakerne antall gjennomsnittlige månedlige aktive mottakere i EU av formidlingstjenester innenfor rammen av artikkelen, beregnet som et gjennomsnitt over perioden på de siste seks månedene.

I henhold til artikkel 13 i Digital Services Act – for nettstedene som eies av selskapet Bravonext SA, med forretningskontor i Vicolo dei Calvi 2, 6830 Chiasso, Sveits – informerer vi deg om at sistnevnte har oppnevnt selskapet Viaggiare Srl, med forretningskontor i Via Francesco Ferrucci, 10, 20145 Milano, Italia, som sin juridiske representant.